PERSBERICHT

Vereniging leven met dood nieuwste lid van Vereniging PZNL

Streven naar verbetering van kwaliteit van rouw in palliatieve fase

Woerden, 15 januari 2024 – De Vereniging leven met dood is lid geworden van Vereniging PZNL. Coöperatie PZNL heeft zich recent getransformeerd naar Vereniging PZNL om zo een sterk samenwerkings- en innovatiegericht netwerk van palliatieve zorgorganisaties te vormen. Het gemeenschappelijke doel van de leden is de versnippering in de palliatieve zorg te verminderen in lijn met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II), dat in opdracht van het ministerie van VWS is ingericht. Met haar lidmaatschap van Vereniging PZNL wil de Vereniging leven met dood een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van rouw om een aanstaand verlies.

Gemiddeld krijgt in Nederland rond 70 procent van alle mensen die jaarlijks overlijden (169.363 in 2023) te maken met een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg. Een goede begeleiding en een goede voorbereiding op het sterven en het overlijden zorgt voor minder hevige rouw na de dood. Met haar lidmaatschap geeft de Vereniging leven met dood haar missie, namelijk de dood een natuurlijker plek in het leven geven en ervoor zorgdragen dat minder nabestaanden rouwklachten ontwikkelen, verder vorm.

Vereniging PZNL zegt over het lidmaatschap van de Vereniging leven met dood: “Met een historie van meer dan honderd jaar brengt de Vereniging leven met dood veel kennis en expertise mee die van toegevoegde waarde is voor Vereniging PZNL en de palliatieve zorg in Nederland.”

Het bestuur van de Vereniging leven met dood beschouwt het lidmaatschap dan ook als een belangrijke erkenning van haar rol van kennisautoriteit op het gebied van rouw en verlies. Jan Neijzen, voorzitter van de Vereniging leven met dood: “In de laatste levensfase is medische zorg belangrijk, maar staat het algemene welzijn van de stervenden en hun naasten voorop. Dat inzicht is van toenemend maatschappelijk belang en wordt door alle betrokken partijen gedeeld. De Vereniging leven met dood zal met haar lidmaatschap actief bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording hiervan. Daarnaast zal zij in verbinding met de andere leden werken aan projecten die de formele en informele zorg beter laten samenwerken.”

De Vereniging leven met dood zette zichzelf onlangs op de kaart door de lancering van haar website Rouwinformatie.nl als onderdeel van gelaagde rouwondersteuning. Dit betekent kort gezegd de juiste ondersteuning op het juiste moment. Gelaagde rouwondersteuning sluit naadloos aan bij het Nationaal Programma Palliatieve zorg, dat voor mensen in een palliatieve fase streeft naar toegang tot de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging.

Concreet betekent het dat Rouwinformatie.nl nu verder wordt uitgebreid met een onderdeel over rouw tijdens de palliatieve fase. Ook haar vrijwilligers zullen worden ingezet in deze anticiperende fase van het rouwproces. De Vereniging leven met dood gaat ook aan professionals kennis en informatie bieden via haar Ledennetwerk Rouwprofessionals.

Bijlage: Vereniging PZNL en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Coöperatie PZNL heeft zich recent getransformeerd naar Vereniging PZNL om zo een sterk samenwerkings- en innovatiegericht netwerk van palliatieve zorgorganisaties te vormen. Het gemeenschappelijke doel van de leden is de versnippering in de palliatieve zorg verminderen in lijn met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II), dat in opdracht van het ministerie van VWS is ingericht. Vanuit een stevig fundament dat bestaat uit het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en de interdisciplinaire richtlijnen Palliatieve Zorg, werkt de Vereniging PZNL met haar stakeholders aan een optimale invulling van de laatste levensfase van mensen die niet meer genezen van een ziekte of wiens sterven vanwege een andere oorzaak aanstaande is. Zodat zij toegang hebben tot de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging.

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is de leidende richtlijn om de komende jaren de palliatieve zorg te verbeteren en breder bekend te maken. Dit kader bestaat uit verschillende domeinen, waaronder ‘verlies en rouw’. Deze is onderverdeeld in criteria waarvan de volgende van belang zijn voor de Vereniging leven met dood:

  • Vóór het overlijden wordt met de patiënt en diens naasten gesproken over het aanstaande verlies, het belang van goed afscheid nemen, (anticipatoire) rouw en welke reacties daarbij kunnen voorkomen. Tevens wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning, zoals lotgenotencontact of (professionele) begeleiding.
  • Na het overlijden worden tijd en aandacht besteed aan de naasten en de familie om troost en steun te bieden bij het verwerken van het verlies. Deze aandacht is passend bij de sociale, culturele en spirituele rituelen en gebruiken van de patiënt en diens naasten.
  • De zorgverlener heeft aandacht voor de wijze waarop de nabestaanden reageren op het verlies van hun dierbare. Dit kunnen fysieke, emotionele, cognitieve, spirituele, existentiële en gedragsmatige reacties zijn. De zorgverlener inventariseert of er vanuit de directe omgeving voldoende aandacht en ondersteuning voorhanden is, beoordeelt mogelijke (risicofactoren voor) problemen met verliesverwerking (gecompliceerde rouw) en neemt passende of preventieve maatregelen.

Noot voor de redactie – Over de Vereniging leven met dood

De Vereniging leven met dood wil dat rouw en verlies een natuurlijker plek in het leven krijgt. De Vereniging pleit voor gelaagde rouwondersteuning om Nederlanders beter toe te rusten in het omgaan met sterven en rouw. Zij verstuurt 8 keer per jaar een informatieve nieuwsbrief naar ruim 260.000 geïnteresseerden. Met haar geschoolde vrijwilligers levert ze ondersteuning via onder meer Rouwchat, Rouwtelefoon (085-4014250) en Rouwsteun aan iedereen die dat nodig heeft.