Het Leden Vertegenwoordigend Orgaan (LVO) zoekt uitbreiding

De Vereniging leven met dood wil dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt. Daarom bieden we nabestaanden wat nodig is om te leven met verlies. Nabestaanden kunnen via de rouwchat Praten over verlies en Rouwsteun bij ons terecht om over verlies en rouw te praten. Maar de vereniging doet meer. Als vereniging hebben we geen winstoogmerk. Aan de basis van onze organisatie ligt samenwerking: wij geloven niet in concurrentie maar in versterking van elkaar. Zo bouwen we aan een landelijk netwerk van partners, vrijwilligers en leden en zijn we aangesloten bij wetenschappelijk onderzoek naar de behoeften van nabestaanden zodat wij onze ondersteuning daar optimaal op kunnen afstemmen.

Per direct is de vereniging op zoek naar

Bestuurlijke en inhoudelijke leden voor het LVO

Bestuurlijke vrijwilligersfunctie

In de bijeenkomsten van het LVO worden onze leden vertegenwoordigd en deze fungeren als Algemene Vergadering binnen de vereniging. Een belangrijk orgaan in de vereniging die de verbinding vormt tussen het verenigingsbestuur en de leden.

Het LVO telt maximaal 36 leden en komt tweemaal per jaar fysiek bijeen om de traditionele taken van de ALV te vervullen. In de juni/juli-vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. In de najaarsvergadering van november/december worden het jaarplan en de begroting goedgekeurd. Deze laatste vergadering valt samen met de “Vergadering van stemgerechtigde leden” en vindt op dezelfde datum plaats.

Inhoudelijke expertise

Naast een bestuurlijke inzet dragen LVO-leden ook bij aan de inhoud. Zij weten wat er leeft in de maatschappij op het gebied leven met dood en brengen dit in bij de vereniging zodat zij steeds weer optimaal op de behoeften van nabestaanden kan inspelen. Als LVO-lid ben je daarmee een klankbord voor de uitvoerende organisatie.

LVO-leden hebben op bij voorkeur twee thematische gebieden (zie hieronder) deskundigheid door ervaring en/of opleiding. De leden van het LVO waar mogelijk een rol in een thematische werkgroep en/of in maximaal één van de formele (statutaire) commissies waarin de LVO-leden voor worden uitgenodigd hun kennis en expertise te delen met het bestuur en/of de uitvoeringsorganisatie. Hierdoor wordt actieve participatie van en verbinding met de leden nagestreefd gericht op ontwikkeling van strategie en beleid. Naast thematische werkgroepen –met een min of meer structureel karakter – kunnen er op voorstel van het bestuur ook ad hoc werkgroepen met leden uit de LVO worden ingesteld.

Thematische expertisegebieden:

 • Kennis van de vereniging en/of haar rechtsvoorgangers
 • Landelijke verenigingen met maatschappelijk doel
 • Bestuurlijke ervaring
 • Financiële ervaring en kennis
 • Juridische ervaring en kennis
 • Vrijwilligersmanagement
 • Human Resources ervaring en kennis
 • Fondsenwerving
 • Digitale data systemen
 • Geestelijke begeleiding en verzorging
 • Rouw en verliesbegeleiding
 • Filosofische kennis over leven en dood
 • Ouderenzorg
 • Begrafenissector
 • Verzekeringssector
 • Landelijke, provinciale of lokale overheidsactiviteiten “maatschappelijke zorg”
 • Gezondheidszorg (eerste lijn, verzekeringssector), medische ouderenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Media en communicatie
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Wetenschappelijke ervaring / onderzoek / innovatie op gebieden van rouw, verlies, levensbeschouwing, antropologie, psychologie en sociologie

Een benoemingsadviescommissie (bestaande uit twee LVO-leden en een bestuurslid als adviseur) draagt kandidaten voor aan de “Vergadering van stemgerechtigde leden” ter benoeming als LVO-lid. Kandidaten worden voor twee jaar benoemd met de mogelijkheid om tweemaal herbenoemd te worden.

Profiel 

Als lid van het LVO draag je de missie van de vereniging een warm hart toe. Persoonlijke ervaringen met rouw en de dood versterken je betrokkenheid bij de doelen van de vereniging. Je hebt voldoende tijd voor de uitvoering van je werkzaamheden en je kunt de (digitale) vergaderingen bijwonen.

Je hebt door (professionele) kennis en ervaring deskundigheid op één of meerdere bovengenoemde thematische gebieden. Je hebt een relevant netwerk hierin en volgt de trends en ontwikkelingen. In het LVO werken we toe naar een divers netwerk van professionals in bijvoorbeeld de volgende gebieden: deskundigen op het gebied van rouw (rouwcoaches, onderzoeks- en kennisinstellingen, psychologen, bedrijven (verzekeraars, pensioenfondsen en banken), eerstelijnszorgverleners, overheden, uitvaartondernemers (crematoria en begraafplaatsen)en fondsenverstrekkers.

Competenties

Als LVO-lid kun je (positief) kritisch en onafhankelijk denken. Je kunt manoeuvreren tussen verschillende posities en belangen binnen de vereniging en je ziet de samenhang hiertussen. Je kunt communiceren met de verschillende betrokkenen binnen en buiten de vereniging, je bent nieuwsgierig en in staat om een praktische vertaalslag te maken naar het werkterrein van de vereniging. In werkgroepen en richting het Kennis- en Supportcentrum en bestuur ben je beschikbaar als adviseur en meedenker. In voorkomende gevallen kunnen wij je vragen om in samenwerking met het Kennis- en Supportcentrum en/of het bestuur de handen uit te mouwen te steken, bijvoorbeeld bij het opstellen van een beleids- of uitvoeringsplan.

Je gelooft als LVO-lid in de positieve kracht van vrijwilligerswerk, waarbij jouw kennis en inzet de vereniging – en daarmee de nabestaanden in Nederland – verder kan helpen. Daarbij streeft de vereniging naar een wederzijdse verbintenis, waarbij het netwerk van de vereniging ook voor jou van toegevoegde waarde kan zijn.

Vergoeding

LVO-leden zijn vrijwilligers en de functie is daarmee onbezoldigd. Wel is naast een vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de formele vergaderingen ook een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Heb je interesse?

Vul dan onderstaand formulier in en geef aan wat je werkveld is en waarom je interesse hebt. Je krijgt dan van ons zo spoedig mogelijk een reactie!